Školní řád MŠ

Školní řád MŠ

Část I. Všeobecná ustanovení

Vnitřní řád mateřské školy, která je součástí Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace je zpracován na základě § 30 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších změn.

 1. Školní řád mateřské školy upravuje:
  • ·  provoz a vnitřní režim mateřské školy;
  • ·  podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců v mateřské škole, zejména v oblastech chování, docházky, zacházení s majetkem, ochrany zdraví a plnění pravidel vnitřního režimu mateřské školy, vzájemné vztahy s pedagogickými pracovníky a některé úkoly zaměstnanců;
  • ·  podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ždětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí;
  • ·  podmínky pro povinné předškolní vzdělávání;
  • ·  podmínky zacházení s majetkem mateřské školy;
 2. Vnitřní řád je vnitřní směrnicí školy.
 3. Vnitřní řád zabezpečuje realizaci především:
  • ·  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon);
  • ·  vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání;
  • ·  vyhlášky č 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných.
 4. Je-li ve školním řádu uváděn pojem zákonný zástupce, je pod tímto pojmem chápán nejen zákonný zástupce dítěte, ale i osoba, která byla zákonným zástupcem písemně pověřena výkonem některých práv nebo činností vůči dítěti, nebo mateřské škole.
 5. Tělesný kontakt s dítětem mezi zaměstnancem školy a dítětem je možný v případech, kdy je tento nezbytný pro zajištění bezpečnosti (okamžité řešení potenciálně nebezpečné situace), při pomoci dítěti se sebeobsluhou (oblékaní, svlékaní) a při pomoci se zajištěním základní hygieny, včetně omytí a očištění intimních míst. V případě nesouhlasu s tělesným kontaktem zaměstnance s dítětem předá svůj nesouhlas zákonný zástupce řediteli organizace písemně, včetně uvedení, jak má být v daných situacích postupováno.

Část II. Přijímání do mateřské školy

 1. Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. O termínu zápisu jsou zákonní zástupci informováni plakáty zveřejněnými v objektu mateřské školy a základní školy.
 2. Při přijímání dětí v termínu zápisu je postupováno podle stanovených kritérií. Kritéria jsou zveřejněna v prostorách mateřské školy minimálně měsíc před termínem zápisu.
 3. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku.
 4. Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti zákonného zástupce ředitel školy. Přihlášku dítěte do mateřské školy si zákonný zástupce může předem vyzvednout v mateřské škole. Rozhodnutí o přijetí v rámci zápisu do MŠ je oznamováno zveřejněním seznamu zapsaných dětí dle registračních čísel, v případě přijímání dítěte v průběhu roku obdrží zákonný zástupce správní rozhodnutí. Rozhodnutí o nepřijetí je vydáváno vždy jednotlivě pro každé nepřijaté dítě.
 5. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkovaní podrobit pro trvalou kontraindikaci. Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, mateřská škola doklad o očkovaní nepožaduje.
 6. Po přijetí dítěte se zákonný zástupce dostaví do mateřské školy, kde obdrží formulář k evidenci dítěte, informace o provozu mateřské školy a domluví si průběh adaptace a konkrétní nástupní termín dítěte do mateřské školy.

Část III. Provozní podmínky

Článek 1

Provozní podmínky

 1. Mateřská škola je otevřena v pracovní dny od 6:00 do 16:30 hodin.
 2. Třída určená pro ranní příchod dětí je otevřena od 6:00 do 7:00 hod. Od 7:00 je již zajištěn provoz v jednotlivých třídách. Převedení dětí z „ranní“ třídy do tříd zajišťují učitelky MŠ.
 3. Po 16:00 jsou zbývající děti učitelkami MŠ soustředěny do jedné třídy.
 4. V době školních prázdnin může být provoz mateřské školy omezen nebo zrušen. O omezení nebo zrušení provozu rozhoduje ředitel organizace na základě zjištěného zájmu o provoz.
 5. V měsíci červenci a srpnu je mateřská škola v provozu pouze tehdy, zajištuje-li provoz mateřských škol v rámci obce. O provozu nebo zrušení provozu v červenci a srpnu je zákonný zástupce informován nejpozději do konce dubna vyhlášením zveřejněným ve veřejně přístupných prostorách mateřské školy.
 6. V době provozu mateřské školy je v provozu vždy i školní jídelna mateřské školy.
 7. Mateřská škola se zamyká v 8:00 hod., v poledne je pro zákonné zástupce otevřena od 12:00 – 13:00 hod., odpoledne od 14:00 hod. Oplocený areál mateřské školy se uzamyká v 8:15 hod. Přístup do MŠ po uzavření areálu je možný jen přes provozní vstup na nákladové rampě na základě kontrolovaného vpuštění zaměstnancem MŠ.
 8. Pozdější nástup dětí si zákonný zástupce dohodne v případě potřeby s učitelkou na třídě (ve výjimečných případech jako je návštěva lékaře apod.)
 9. Zákonní zástupci dětí jsou o provozu a akcích mateřské školy informováni prostřednictvím nástěnek v přístupných prostorách mateřské školy.
 10. V celém areálu a ve všech objektech mateřské školy je zákaz kouření, požívání alkoholu a jiných návykových látek.

Článek 2

Podmínky docházky a omlouvání

 1. Do mateřské školy jsou děti přijímány jen zdravé, čistě upravené.
 2. Po každé nemoci zákonný zástupce podepíše čestné prohlášení, že dítě je zdravé.
 3. Léky se dětem v mateřské škole nepodávají. Ve výjimečných případech rozhoduje o povolení ředitel školy na základě písemné žádosti. Obsah žádosti projedná zákonný zástupce s ředitelem předem.
 4. Pokud zákonný zástupce potřebuje výjimečně dítě přivést do školy později, nebo je potřebuje vyzvednout dříve, oznámí tuto informaci předem učitelce ve třídě.
 5. Děti jsou vydávány pouze zletilým osobám, zákonným zástupcům. Nezletilým osobám a cizím lidem lze děti předat jen tehdy, mají – li písemné pověření, které předali zákonní zástupci mateřské škole.
 6. Zákonný zástupce přivede dítě do šatny, tam jej převlékne a uloží svršky. Předá dítě učitelce. Toto osobní předání zavazuje pracovníky zařízení odpovědností za dítě, předáním dítěte zákonnému zástupci končí odpovědnost pracovníků za bezpečnost dětí.
 7. Zákonný zástupce je povinen vyzvednou své dítě včas, nejpozději do 16:30 hod.
 8. Informace o dětech podávají učitelky při příchodu a odchodu dětí, na schůzkách nebo na žádost zákonného zástupce dítěte.
 9. Omlouvání a odhlašování dětí provede zákonný zástupce den předem do 13:00 hod. osobně, nebo telefonicky na telefonním čísle: 596749018.
 10. Stejně tak je zákonný zástupce povinen nahlásit den předem do 13:00 hod. přítomnost svého dítěte v MŠ po absenci.
 11. Při náhlém onemocnění má zákonný zástupce možnost si vyzvednout oběd do 11:30 hod. v kuchyni, a to jen první den. Na ostatní dny musí být obědy odhlášeny.
 12. V případě, že zákonný zástupce bude odvádět dítě po obědě, vyzvedne si odpolední svačinu ve třídě.
 13. V případě ukončení docházky do mateřské školy na základě rozhodnutí zákonného zástupce dítěte, oznámí zákonný zástupce tuto skutečnost vedoucí mateřské školy písemně.
 14. Všechny děti jsou po dobu pobytu v mateřské škole a při činnostech organizovaných mateřskou školou pojištěny. Pojistné události řeší zákonní zástupci dětí s učitelkami mateřské školy nebo s vedoucí útvaru mateřské školy.
 15. V případě, že se v době zkušebního pobytu dítěte v mateřské škole (3 měsíce od přijetí) projeví, že dítě není zralé pro pobyt v mateřské škole, bude jeho pobyt v mateřské škole ukončen.

Článek 3

Prodej stravného a úhrada příspěvku na provoz

 1. Zákonný zástupce dítěte platí příspěvek na provoz za dítě podle podmínek stanovených zvláštní směrnicí.
 2. Příspěvek na provoz a stravné se hradí bezhotovostní, převodem na učet organizace. Ve výjimečných případech může vedoucí školní jídelny povolit krátkodobě (jeden, maximálně dva měsíce) platbu v hotovosti.
 3. Zákonný zástupce dítěte je povinen tento příspěvek zaplatit nejpozději do 5. dne příslušného kalendářního měsíce.
 4. Ve zvláštních případech může ředitel školy prominout úplatu za vzdělávání.
 5. Formulář k prominutí platby si zákonný zástupce dítěte vyzvedne u vedoucí jídelny MŠ, osobně si zajistí potřebná potvrzení. Žádost a potvrzení k prominutí úhrady předává zákonný zástupce vedoucí jídelny MŠ nebo referentce školy.
 6. Ředitel školy vydá rozhodnutí o prominutí platby v termínech dle správního řádu.
 7. O cenách stravného je zákonný zástupce informován předem, zveřejněním cen na místě k tomu určeném – na nástěnkách ve veřejných prostorách u tříd a u výběru stravného.
 8. Stravné se hradí vždy na celý měsíc.
 9. Zákonný zástupce oznámí mateřské škole předem dny, kdy dítě nebude v daném měsíci přítomno.

Článek 4

Podmínky stravování

 1. Děti zaraženy do mateřské školy se stravují v mateřské škole.
 2. Je-li dítě v době podávání stravy přítomno, musí stravu odebrat.
 3. Pro zajištění požadavků osobní hygieny si všechny děti před a po jídle umyjí ruce teplou vodou a mýdlem.
 4. Jídlo je dětem připravováno v přípravnách. Dětem do čtyř let je jídlo podáváno ke stolkům a zaměstnanci těmto dětem pomáhají s obsluhou při jídle. Děti od čtyř let jsou vedeni k samoobsluze při stravování.
 5. Veškeré jídlo, které nebylo snězeno, je personálem po ukončení jídla odklizeno a určeným způsobem zlikvidováno. Jídlo nelze ponechat dítěti pro pozdější spotřebu.

Článek 5

Režimy práce

 1. Činnost mateřské školy se řídí školním vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.
 2. Činnost dětí je organizována tak, aby se měnily činnosti i způsoby práce.
 3. Veškerá činnost je organizována a probíhá vždy pod vedením učitelky mateřské školy.
 4. Denně je zařazovaná činnost venku mimo prostory učeben mateřské školy. Výjimkou jsou tyto případy:
  • ·  Nevhodné povětrnostní podmínky.
  • ·  Špatné rozptylové podmínky.
 5. Všechny akce pořádané pro děti mateřské školy, kdy děti opouští objekt mateřské školy, začíná a končí v objektu mateřské školy.

Článek 6

Činnost na zahradě, pobyt venku

 1. Za pěkného počasí je přednostně využíván pobyt venku před pobytem v místnostech mateřské školy.
 2. K činnosti se využívá hlavně oplocený pozemek zahrady mateřské školy.
 3. Pro činnost venku musí být děti vhodně oblečeny vzhledem k počasí a prováděné činnosti.
 4. Děti, které nemají k prováděné činnosti vhodné oblečení nebo vybavení, se této činnosti neúčastní a jsou zaměstnány jinou vhodnou činností na stejném místě.
 5. Před zahájením činností venku provádí určení zaměstnanci kontrolu prostoru (zahrada, pískoviště), na kterém se budou děti pohybovat, kontrolu nářadí (prolézačky, klouzačky), načiní a hraček, se kterými přijdou děti do styku. V případě zjištění závady nedovolí pedagog dětem činnost v daném prostoru nebo na nářadí.
 6. Všechny děti musí být pod neustálým dohledem.
 7. Po ukončení činností na školní zahradě si všechny děti umyjí ruce mýdlem a teplou vodou.
 8. Před pobytem dětí venku jsou vyhodnoceny informace o úrovni znečištění ovzduší ve smyslu zákona o ochraně ovzduší. Informace jsou přebírány učitelkami na internetu z aktuálního přehledu dat z automatizovaných stanic Českého hydrometeorologického ústavu. V případě nepříznivých rozptylových podmínek je pobyt venku omezen nebo zrušen.

Část IV. Práva a povinnosti zákonného zástupce dítěte

Článek 1

Práva zákonného zástupce dítěte

 1. Právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života.
 2. Po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě.
 3. Konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo vedoucí útvaru mateřské školy.
 4. Přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy.
 5. Slušnou formou obhajovat potřeby a zájmy své i ostatních zákonných zástupců dětí a dětí.
 6. Projevit jakékoli připomínky k provozu mateřské školy, učitelce nebo vedoucí mateřské školy.
 7. Požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu mateřské školy.

Článek 2

Povinnosti zákonných zástupců dětí

 1. Bezodkladně informovat učitelku ve třídě mateřské školy o změnách ve zdravotním stavu dítěte a změnách v nahlášených údajích (bydliště, telefon, zdrv.pojišťovna…)
 2. Předat fotokopii zdravotního průkazu pojištence pro dítě učitelce ve třídě při zahájení docházky.
 3. Předávat dítě do mateřské školy zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, zákonný zástupce tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole.
 4. Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) je zákonný zástupce dítěte telefonicky informován a vyzván k zajištění další zdravotní péče o dítě. Zákonný zástupce dítěte je povinen si nemocné dítě co nejdříve vyzvednout.
 5. Učitelka má právo požadovat od zákonného zástupce dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí. Zákonný zástupce je povinen toto potvrzení předložit.
 6. V době, kdy probíhá stravování dětí, není zákonným zástupcům dětí, nebo jim pověřeným osobám, povolen vstup do prostoru třídy.
 7. V případě, kdy si zákonný zástupce vyzvedává dítě po obědě, vyzvedne si odpolední svačinu ve třídě mateřské školy.
 8. Není dovoleno procházet objektem mateřské školy přes spojovací chodbu.
 9. Zákonní zástupci dětí respektují termíny pro platbu stravného, úhrady za vzdělávání a další termíny sdělené jim vedením mateřské školy prostřednictvím informací na nástěnkách.
 10. Zákonný zástupce dítěte uhradí způsobenou škodu na majetku organizace, pokud byla způsobena úmyslným jednáním dítěte, přestože bylo na nesprávné jednání upozorněno, nebo škodu způsobenou zákonným zástupcem dítěte, nebo osobou, kterou pověřil, na majetku v prostorách mateřské školy.
 11. Po ukončení provozu mateřské školy není povoleno pobývat na školní zahradě mimo dny a hodiny, kdy je školní zahrada otevřena pro veřejnost.
 12. Zákonní zástupci dětí berou na vědomí, že organizace neodpovídá za hračky, zlaté předměty a mobilní telefony, které jsou vneseny do prostor mateřské školy bez předchozího písemného souhlasu pedagogů mateřské školy.

Část V. Práva a povinnosti dětí

Článek 1

Práva dětí

 1. Dítě má právo být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny).
 2. Dítě má právo na emočně kladné prostředí, ve kterém je vychováváno.
 3. Dítě musí být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu.
 4. Dítě musí být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní.

Článek 2

Povinnosti dětí

 1. Děti se k sobě navzájem chovají ohleduplně a slušně.
 2. Děti zachází s hračkami a věcmi tak, aby nedocházelo k jejich ničení.
 3. Děti při všech činnostech respektují pokyny učitelky a jiných dospělých osob pověřených dohledem.
 4. V případě konfliktů s jiným dítětem, oznámí dítě tuto skutečnost učitelce, která situaci vyřeší.
 5. Dítě nahlásí každý úraz učitelce.
 6. Vzhledem k věku a schopnostem dětí jsou děti k výše uvedeným povinnostem vedeni učitelkami mateřské školy a zákonnými zástupci dětí. Neplnění je řešeno vysvětlováním a domluvou.

Část VI. Povinné předškolní vzdělávání

Článek 1

Plnění povinného předškolního vzdělávání

 1. Plnit povinnost předškolního vzdělávání je povinné u dětí, které dosáhly do 31. 8. pěti let, od počátku školního roku.
 2. Povinné předškolní vzdělávání je realizováno:
  • ·  formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech v rozsahu 4 souvislých hodin denně
  • ·  individuálním vzděláváním
 3. Začátek povinné doby vzdělávání je stanoven na 8:00 hodin a končí ve 12:00 hodin.
 4. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin. V této době však dítě může, ale nemusí, navštěvovat mateřskou školu.

Článek 2

Individuální forma předškolního vzdělávání

 1. O volbě individuálního vzdělávání informuje písemně zákonný zástupce ředitele organizace nejpozději 3 měsíce před zahájením školního roku. Obsah oznámení je uveden v §34b, odst. 2 Školského zákona.
 2. Žádost o individuální předškolní vzdělávání lze podávat i v průběhu školního roku. V tomto případě je individuální vzdělávání zahájeno nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli organizace.
 3. Ověření úrovně dosahovaní očekávaných výstupů z jednotlivých vzdělávacích oblastí se bude konat v období mezi 1. až 20. prosincem. Přesný termín bude písemně sjednán mezi zákonným zástupcem dítěte a vedoucí útvaru mateřské školy. Případný náhradní termín bude sjednán v období od 3. ledna do 15. ledna.
 4. Ověření dosažené úrovně bude provedeno z oblastí stanovených RVP PV. Ověřováno bude dosažení výstupů dle ŠVP MŠ Předškolní, Ostrava-Výškovice a to v rozsahu, který bude v písemné podobě předán vedoucí útvaru MŠ zákonnému zástupci dítěte nejpozději do 15. října.
 5.  Ověření bude probíhat ve třídě Mateřské školy Předškolní 1, Ostrava-Výškovice.
 6. Ověření dosažené úrovně dítěte bude provádět kvalifikovaná učitelka mateřské školy zaměstnaná v organizaci v přítomnosti vedoucí útvaru mateřské školy a zákonného zástupce dítěte. Zákonný zástupce dítěte se může své přítomnosti vzdát.
 7. Ověření může probíhat nejdéle v rozsahu 4 hodin, minimálně pak 2 hodiny, včetně projednání výsledku a doporučení se zákonným zástupcem.
 8. O výsledku ověření bude sepsán záznam obsahující
  • ·  Základní identifikační údaje o dítěti
  • ·  Datum, místo a časový rozsah
  • ·  Jména a příjmení přítomných pedagogických pracovníků a zákonného zástupce
  • ·  Ověřované výstupy s výsledkem úrovně jejich dosažení
  • ·  Shrnutí výsledku ověření
  • ·  Doporučení pro zákonného zástupce
  • ·  Vyjádření zákonného zástupce, pokud o to požádá
  • ·  Podpisy zúčastněných dospělých osob
 1. Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

Článek 3

Podmínky pro uvolňování a omlouvání dětí plnících povinné předškolní vzdělávání formou pravidelné denní docházky

 1. Pro komunikaci mezi zákonným zástupcem a mateřskou školou ve věci absence dítěte plnícího povinné předškolní vzdělávání formou pravidelné docházky slouží omluvný list.
 2. Předem známou absenci (uvolnění dítěte) oznamuje zákonný zástupce dítěte minimálně tři pracovní dny předem výhradně písemným sdělením do omluvného listu. Žádost o uvolnění musí obsahovat datum žádosti, odůvodnění a uvedení doby uvolnění (od – do) a podpis zákonného zástupce.
 3. V případě nesouhlasu s uvolněním je zákonný zástupce povinen zajistit, aby se dítě dostavilo k povinnému vzdělávání v rozsahu 4 hodiny denně.
 4. V případě nenadálé absence, kdy se dítě nedostavilo k plnění povinného předškolního vzdělávání, je zákonný zástupce povinen v daný den oznámit nepřítomnost dítěte učitelce třídy, a to telefonicky, nebo e-mailem na adresu MŠ a nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení absence omluvit absenci písemně záznamem do omluvného listu. Uvede datum, období absence, důvod absence a svůj podpis.
 5. V případě, že pedagogové mateřské školy budou mít pochybnosti o uváděných důvodech absence, při velmi časté absenci nebo neplnění povinností dle bodu č.6., může být zákonnému zástupci stanovena povinnost dokládat důvody absence. Tuto povinnost stanovuje zákonnému zástupci ředitel organizace písemně. Doložení důvodů absence se rozumí dodání potvrzení lékaře o absenci ze zdravotních důvodů, nebo písemného potvrzení instituce, v případě účasti dítěte na úředním jednání nebo aktu (svatba, pohřeb, …). Neplnění této stanovené povinnosti bude považováno za neomluvenou absenci.
 6. V případě neplnění povinností podle bodů č.3., 6., nebo 7. bude absence řešena učitelkou dítěte a vedoucí útvaru MŠ jednáním se zákonným zástupcem s písemným zápisem z jednání. Po naplnění více než 24 hodin neomluvené absence, nebo v případě nespolupráce zákonného zástupce v případech řešení absence, bude předána na OSPOD informace o neplnění docházky na povinné předškolní vzdělávání.
 7. Veškerá absence dítěte plnícího povinné předškolní vzdělávání je evidována v třídní knize třídy mateřské školy.

Část VII. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

 1. V mateřské škole jsou děti hodnoceny průběžně při jednotlivých činnostech a aktivitách.
 2. Hodnocení je prováděno ústně a má slovní formu, neobsahuje žádné známkování.
 3. Hodnocení je :
  • ·  jednoznačné,
  • ·  srozumitelné,
  • ·  odpovídající věku dětí,
  • ·  věcné,
  • ·  všestranné.
 4. Hodnocení má charakter motivační a musí vést k dalšímu zájmu dítěte o prováděnou činnost nebo aktivitu.
 5. Učitelky dodržují zásady pedagogického taktu, zejména chyby a nedostatky vytýkají dětem individuálně, bez emocí.
 6. Učitelky sledují a hodnotí zejména postup dětí při získávání patřičných kompetencí podle školního vzdělávacího programu.
 7. U dětí třetího ročníku (děti předškolní a děti s odloženou školní docházkou) je důraz při hodnocení kladen zejména na správné osvojení si kompetencí, jsou posuzovány schopnosti dítěte pro vstup na základní školu (školní zralost).
 8. Učitelky informují zákonného zástupce dítěte průběžně o jeho výsledcích a dosažených postupech. V případě problémů, nebo při vysledování nesprávného vývoje dítěte, projednávají se zákonným zástupcem postupy řešení a nápravy.

Část VIII. Povinnosti zaměstnanců

Článek 1

Práva zaměstnanců

 1. Zaměstnanci mají právo vědět změnu organizace mateřské školy v dostatečném časovém předstihu, tj. minimálně jeden měsíc předem. V jiném případě se řeší situace operativně, dle pokynů ředitele školy a vedoucí útvaru.
 2. Všichni zaměstnanci jsou seznamováni s informacemi, které podává ředitel školy formou písemného oznámení od vedoucí útvaru MŠ a na poradách. Mají přístup k periodickým časopisům.
 3. Zaměstnanci mají možnost se vzdělávat. Učitelkám je umožněno DVPP.
 4. Zaměstnanci mají nárok na OOPP dle směrnice organizace. Ve školní budově se všechny zaměstnankyně přezouvají do pracovní obuvi a používají pracovní oděv. Praní OOPP zajišťuje zaměstnavatel.

Článek 2

Povinnosti zaměstnanců

 1. Pracovnice MŠ je povinna být ve škole v době stanovené pracovní povinnosti, v době porad svolaných ředitelem školy, vedoucí útvaru, v době přechodného zástupu za nepřítomnou, v době akcí pořádané školou.
 2. Na pracoviště přichází zaměstnanec včas. V době, kdy má pracovní povinnost u dětí, od nich neodchází, ostatní zaměstnanci svévolně neopouštějí pracoviště.
 3. Učitelky mají pomůcky připraveny před nástupem k dětem.
 4. Zaměstnanci dodržují a plní požadavky stanovené pracovním řádem.
 5. Nemůže – li se zaměstnanec dostavit do zaměstnání, ohlásí nepřítomnost neprodleně vedoucí útvaru školy, zástupkyni, vedoucí ŠJ. Vedoucí MŠ a ŠJ hlásí svou nepřítomnost řediteli školy.
 6. Všechny pracovnice evidují dle skutečnosti svůj příchod a odchod.
 7. Třídní dokumentaci zapisují učitelky po skončení práce s dětmi, provedou uložení hraček, pomůcek, dbají na celkový vzhled třídy.
 8. Učitelka odpovídá za bezpečnost svěřených dětí po celou dobu činnosti, a to jak v prostorách a areálu mateřské školy, tak i při akcích pořádaných mimo areál mateřské školy.
 9. Správní i pedagogičtí zaměstnanci odstraní z dosahu dětí všechny předměty a čistící prostředky, které by mohly ohrozit jejich zdraví.
 10. Všechny pracovnice jednají s dětmi s pedagogickým taktem, učitelky nikdy nevylučují děti ze třídy, nepoužívají jakýchkoliv trestů. Neomezují děti v jídle, jídlo násilím nenutí. Dbají na dodržování výjimek – alergie na jídlo, diety. Správní zaměstnanci řeší konfliktní situace s dětmi ve spolupráci s učitelkami, děti nikdy netrestají. Nezasahují do výchovných postupů.
 11. Na zahradě učitelky nedovolí dětem samostatně odcházet do budovy, dbají na bezpečnost při pobytu venku.
 12. Při letním pobytu venku zaměstnanci dodržují úpravu režimu dne a zajišťují dostatečný pitný režim, ochranné pomůcky proti slunečnímu záření.
 13. Správní zaměstnanci po ukončení provozní doby musí provést uzamčení tříd, kontrolu oken, budovy, zahrady. Při zahájení provozu otevřou budovy, vyvětrají, provedou úklid. Pracovnice v kuchyni zajistí objekt kuchyně a rampy.
 14. Výběr stravného a školného zajišťuje vedoucí školní jídelny. Učitelky tuto činnost nevykonávají.

Část IX. Závěrečná ustanovení

Článek 1

Platnost školního řádu

 1. Tento školní řád je platný od 31.8.2018
 2. Tento školní řád je účinný od 1.9.2018.
 3. Tento školní řád se vydává na dobu neurčitou.
 4. Se školním řádem jsou povinni se seznámit a dodržovat ho všichni zaměstnanci mateřské školy.
 5. Školní řád je vydán jako organizační směrnice Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace, a slouží výhradně pro její potřebu.

Článek 2

Zrušovací ustanovení

 1. Dnem 1.9.2018 končí platnost Školního řádu mateřské školy vydaného dne 31.8.2017.

 

 

 

V Ostravě dne 28.8.2018

 

 

Ředitel školy