Informace k zápisu do MŠ pro školní rok 2024/2025

Zápis do naší mateřské školy bude probíhat ve dnech 6. 5.–7. 5. 2024 v časech

  • 3. 5. : 8:00-12:00 hod., 13:00-16:00 hod.
  • 4. 5. : 8:00-14:00 hod.

Statutární město Ostrava zřídilo pro všechny mateřské školy nový web Portál předškolního vzdělávání, který umožní zákonným zástupcům generování žádostí pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Podrobné informace najdete na https://ms.ostrava.cz – portál předškolního vzdělávání.

Registrace žádostí bude probíhat od 19. 4. 2024 pouze přes výše uvedený portál. Vyplněnou a vytištěnou žádost je nutno doručit do příslušné mateřské školy osobně nebo jiným předepsaným způsobem ve dnech 6. 5. – 7. 5. 2022.

V případě potřeby může zákonný zástupce požádat o vygenerování žádosti v mateřské škole – po telefonické domluvě.

Způsoby podání žádosti

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,
  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
  • osobním podáním v době zápisu v mateřské škole.

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Doložení řádného očkování dítěte 

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře na vygenerované Žádosti o přijetí dítěte z výše zmíněného portálu.

Přílohy k zápisu dítěte do MŠ

  • Rodný list dítěte
  • Občanský průkaz zákonného zástupce
  • Potvrzení praktického lékaře o řádném očkování dítěte

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte mě kontaktovat na tel. čísle 724 023 422, případně e-mailem na adrese: lucie.hotarkova@zsserikova.cz